مدیران گروه روابط عمومی و بین الملل :

خانم دکتر گلبن سهراب

آقای دکتر چنگیز اسنفدیاری


 

هدف کلی از تشکیل این کمیته:

فعالیت در بخش های زیر
 • روابط عمومی
 • روابط بین الملل
 • همکاری با رسانه ها
 • خبرنامه
 • انتشارات

شرح وظایف:

 

1-روابط عمومی

 
 • شناساندن جایگاه علم تغذیه در سایر رشته ها و علوم، تبین جایگاه کارشناسان تغذیه در ساختارهایی که به سلامت عمومی مرتبط است.
 • تهیه و به روز کردن آخرین بانک اطلاعاتی از اعضا، دانشجویان و متخصصین تغذیه و صنایع غذایی
 • (نام و نام خانوادگی،تلفن،پست الکترونیک،آدرس کلینیک یا محل کار و ...)
 • تهیه برنامه های آموزشی مرتبط ابتدای هر سال
 • ارتقای سطح کمی و کیفی سایت انجمن
 • تشکیل نشست های در زمینه تخصصی روابط عمومی و شرکت در کارگاه های مرتبط
 • ارتباط و تعامل نزدیک با مراکز روابط عمومی مرتبط در زمینه غذا و تغذیه و سایر ارگان ها ، همچنین در ارتباط با سمینارها و کنگره های آموزشی و پژوهشی
 • پیگیری تشکیل جلسات هیات مدیره و مصوبات آن
 • ارتباط و تعامل بیشتر با اساتید ، دانشجویان و صاحب نظران غذا و تغذیه  در خصوص معرفی اهداف انجمن
 • تقویت بخش سمعی و بصری انجمن
 

2- روابط بین الملل

 
 • شناسایی مراکز مرتبط بین المللی در زمینه غذا و تغذیه و ایجاد بانک اطلاعاتی و ارتباط با این مراکز در راستای اهداف و برنامه های انجمن
 • پیگیری کنگره های بین المللی مرتبط
 

3-همکاری با رسانه ها

 
 • ارتباط مستمر با اصحاب رسانه در زمینه های مختلف آموزشی، انتشار مقالات و دغدغه های اصلی روز غذا و تغذیه به ویژه مبحث تبلیغات و سلامت غذا
 • ارتباط با رسانه های دیداری و شنیداری و طراحی و اجرای برنامه های سازنده ،موثر و کارامد در زمینه غذا و تغذیه
 
  

4-خبرنامه

 
 • انتشار خبرنامه و یا بولتن داخلی با محوریت انعکاس اخبار داخلی انجمن (جلسات داخلی و هیات مدیره، گزارش جلسات برگزار شده توسط هریک از همکاران با نهادهای گوناگون) و نیز اخبار ملی و بین المللی و نیز معرفی افراد و کارشناسان فعال و پویا با رویکرد طرح های نوین و ابتکاری باهدف معرفی بهتر انجمن و ایجاد انگیزه در مخاطبین ،هم چنین فعالیت های که انجمن در راستای ارتقای غذا و تغذیه در جامعه انجام می دهد.
 • معرفی سایر نهادها و موسسات مرتبط
 

5-انتشارات

 
 • تهیه فهرستی از عناوین و موضوعات مرتبط و مورد نیاز با محوریت مخاطب عام و خاص جهت چاپ و نشر
 • تهیه لیستی از ناشران فعال،علمی ، منصف و خوش قول به جهت چاپ و نشر کتبی که به تصویب هیات مدیره می رسد.
 • شرکت در نمایشگاه های کتاب و تهیه کتب رفرانس و کاربردی جهت موسسه متناسب با بودجه مصوب