•  


   
      خانم دکترربابه شیخ الاسلام:رئیس    خانم دکتر زهرا عبداللهی: نایب رئیس
       
   
  آقای دکتر چنگیز اسفندیاری: خزانه دار    خانم دکتر آزیتا حکمت دوست: دبیر
       
                                                                                             
  خانم دکتر پریسا ترابی :عضواصلی   خانم دکتر گلبن سهراب : عضواصلی
       
   
   آقای دکتر آریو موحدی : عضواصلی     خانم دکتر آرزو رضا زاده : عضوعلی البدل
       
                
  آقای دکتر احسان حجازی:عضوعلی البدل    آقای محمد احمدی : بازرس اصلی
       
                        
  آقای علی پزشکی: بازرس علی البدل   خانم زیبا کاوه ئی : مدیر داخلی

   


اخبار و تازه ها
سمینار ها و همایش ها
نمایشگاه ها
کارگاه های آموزشی
طرح ها و برنامه ها

دکتر ربابه شیخ الاسلام

رئیس انجمن